Tag Archives: doa pilihan

22 Doa Pilihan Dalam Hadits Nabi

Doa Mohon Ampunan Dosa

Allahummaghfirlii khathi’athii wajahlii wa israfii fii amrii wamaa anta a’lamu bihi minni allahummaghfirlii hazlii wajiddii wakhathayaaya wa’amdi wakullu dzaalika ‘indi

Artinya : Ya Allah, ampunilah aku, kesalahan-kesalahanku, kebodohanku, perbuatanku yang melampaui batas di setiap urusanku yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku, canda tawaku, kesungguhanku, kesalahanku, kesengajaanku dan setiap perkara yang ada padaku. (HR. Bukhari No.5920)

Doa Mohon Curahan Rahmat dan Ampunan

Allahumma inii zhalamtu nafsii zhulman katsiiran walaa yaghfirudzdzunuuba illaa anta fahghfirlii min indika maghfiratan innaka antal ghafuururrahiim

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku sendiri dgn kezhaliman yg banyak, & tak ada yg bisa mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah bagiku dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha pengampun lagi Maha Penyayang. (HR. Bukhari No.6839)

Doa Sayyidul Istighfar

Allahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta khalaqtani wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastatha’tu a’uudzu bika min syarri maa shana’tu abuu’u laka bidzanbi wa abuu’u laka bini’matika ‘alayya faghfirli fa innahu laa yaghfiru adz dzunuuba illa anta

Artinya : Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tak ada Tuhan yg berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku & aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu & janji-Mu sesuai dgn kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui dosaku kepada-Mu & aku akui nikmat-Mu kepadaku, maka ampunilah aku. Sebab tak ada yg dapat mengampuni dosa selain-Mu. (HR. Nasai No.5427)

Doa Kebaikan Dunia Akhirat

Allahumma ashlih lii diinii alladzii huwa ‘ishmatu amrii, wa ashlih lii dun-yaaya allatii fiihaa ma’aasyii, wa ash-lih lii aakhiratiillatii fiihaa ma’aadzii, waj’alil hayaata ziyaadatan lii fii kulli khairin, waj’alil mauta raahatan lii min kulli syarrin

Artinya : Ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku; perbaikilah bagiku duniaku yg menjadi tempat kehidupanku; perbaikilah bagiku akhiratku yg menjadi tempat kembaliku! Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan & jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. (HR. Muslim No.4897)

Doa Mohon Petunjuk Allah

Allahumma innii as-aluka rahmatan min ‘indika tahdii bihaa qalbii wa tajma’u bihaa amrii, wa talummu bihaa sya’atsii, wa tushlihu bihaa ghaaibii, wa tarfa’u bihaa syaahidii, wa tuzakkii bihaa ‘amalii, wa tulhimunii bihaa rusydii, wa taruddu bihaa ulfatii, wa ta’shimunii bihaa min kulli suuin.

Ya Allah, aku memohon rahmat dari sisiMu, dengannya Engkau memberikan petunjuk kepada hatiku, & dengannya Engkau kumpulkan urusanku, dengannya Engkau cela kekacauanku, & dengannya Engkau perbaiki apa yg tak nampak dariku, & dengannya Engkau angkat apa yg nampak padaku, dengannya Engkau mensucikan amalanku, dengannya Engkau mengilhami pikiranku, & dengannya Engkau kembali kelembutanku, dengannya Engkau melindungiku dari segala keburukan. (HR. Tirmidzi No.3341)

Doa Mohon Kesehatan, Berlindung dari Kefakiran&Adzab Kubur

Allahumma ‘aafini fi badani, Allahumma ‘aafini fi sam’iy, Allahumma ‘aafini fi bashariy. (3X)
Allahumma inni a’udzubika minal kufri wal faqri, wa a’udzubika min ‘adzabil qabri, laa ilaha illa anta. (3X)

Artinya : Ya Allah berikanlah kesehatan bagi badanku, bagi pendengaranku, bagi penglihatanku, dan tidak ada Ilah kecuali Engkau . (3x)
Ya Allah sungguh aku berlindung kepadaMu dari kekufuran dan kefaqiran, Ya Allah sungguh aku berlindung kepadaMu dari azab kubur, tidak ada Ilah kecuali Engkau (3x)

[Diriwayatkan oleh (1) Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 20430, (2)Imam Al Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 701, (3) Imam Abu Daud dalam Sunannya No. 5090, (4) Imam An Nasa’i No. 22, 572, 651, (5) Imam Ibnus Sunni No. 69, (6) Imam Ibnu Abi Syaibah 7/26.]

Doa Berlindung dari Keburukan

Allaahumma innaa nas-aluka min khairi maa sa-alaka minhu nabiyyuka muhammadin wa na’uudzu bika min syarri mas ta’aadza minhu nabiyyuka muhammadun shallallahu ‘alaihi wasallam wa antal musta’aanu wa ‘alaikal balaagh, wa laa haula wa laa quwwata illaa billah

Artinya: Ya Allah, kami memohon diantara kebaikan apa yang diminta NabiMu Muhammad, dan kami berlindung dari keburukan yang NabiMu Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam meminta perlindungan kepadanya, Engkau Tempat meminta pertolongan, dan Engkaulah tempat mengadu, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena pertolonganMu. (HR. Tirmidzi No. 3443)

Doa Teguh Pendirian

Allahumma innii as alukats tsabaata fil amr, wal aziimata ‘alar rusyd, wa as aluka syukra ni’matik, wahusna ‘ibaadatik, wa as aluka qalban saliiman, wa as aluka lisaa-nan shaadiqan. Wa as aluka min khairi maa ta ‘lam, wa a ‘uudzu-bika min syarrimaa talam, wa astaghfiruka limaa talam, innaka anta ‘allamul ghuyuub

Artinya : Ya Allah, aku memohon keteguhan dalam menghadapi semua urusan, dan tekad yang kuat dalam mencari kebenaran, aku memohon kepada-Mu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, Saya meminta kepada-Mu kebagusan ibadah kepada-Mu, waya meminta kepada-Mu hati yang bersih, saya meminta kepada-Mu lidah yang benar, aku memohon kepada-Mu dari kebaikan yang engkau ketahui dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang engkau ketahui, aku memohon ampun-Mu terhadap segala kesalahan yang engkau ketahui, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib. (HR. Tirmidzi No. 3329, HR. Nasa’i No. 1287, HR. Ahmad No. 16491)

Doa Menjenguk Orang Yang Sakit

Allahumma rabban naasi mudzhibil ba`sa isyfii anta syaafi laa syaafiya illa anta syifaa`an laa yughaadiru saqama

Artinya: Ya Allah Rabb manusia, dzat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan Engkau, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. (HR. Bukhari No.5301)

Doa Mohon Hajat Dikabulkan

Laa ilaaha illa allahu al haliimul kariimu subhaanaallahu rabbal ‘arsyil azhiimi al hamdulillahi rabbil ‘aalamiin allahumma inni as`aluka muujibaati rahmatika wa ‘azaa`imi maghfiratika wa ghaniimati min kulli birrin was salaamata min kulli itsmin as`aluka alla tada’a lii illa ghafarta wa laa hamman illa farrajta wa laa haajatan hiya laka ridlan illa qadlaita lii

Artinya : Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Yang Maha Lembut dan Maha Pemberi. Maha Suci Allah, pemilik ‘Arsy yang agung, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu sesuatu yang mewajibkan datangnya rahmat-Mu dan hal-hal yang menguatkan datangnya ampunan-Mu, mendapatkan semua kebaikan, bersih dari segala dosa. Aku memohon kepada-Mu agar tidak meninggalkan dosa bagiku kecuali Engkau ampuni, dan kesedihan kecuali Engkau hapuskan, dan hajat yang Engkau ridlai kecuali engkau penuhi. (HR. Ibnumajah No. 1374)

Jika berkeinginan sesuatu, maka hendaknya berwudhu, kemudian shalat dua rakaat. Setelah selesai shalat, baca doa di atas, dilanjutkan memohon apa yang diinginkan kepada Allah Swt.

Doa Berlindung dari Kepikunan dan Fitnah Dunia

Allahumma innii a’uudzu bika minal jubni, wa a’uudzu bika minal bukhli, wa a’uudzu bika min an uradda ilaa ardzalil ‘umur wa a’uudzu bika min fitnatid dunya wa ‘adzaabil qabri

Artinya : Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, aku berlindung kepada-Mu kepikunan, aku berlindung dari fitnah dunia & siksa kubur. (HR. Bukhari No. 5897)

Doa Melihat Orang Mendapat Musibah

Alhamdulillaahilladzii ‘afaafii mimmabtalaaka bihii wa fadldlalanii ‘alaa katsiirin mimman khalaqa tafdliila.

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang diberikan kepadamu, dan melebihkanku atas kebanyakan orang yang Dia ciptakan. (HR. Tirmidzi No. 3354)

Doa Meminta Ketakwaan dan Sifat Qona‘ah

Allahumma inni as-alukal huda wat tuqo wal ‘afaf wal ghina.

Artinya: Ya Allah, aku meminta pada-Mu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat ‘afaf dan ghina. (HR. Muslim No. 2721)

Doa Mohon Dilimpahkan Harta Halal dan Dijauhkan yang Haram

Allahumak-finii bi halaalika ‘an haraamik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak

Artinya: Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. (HR. Tirmidzi no. 3563)

Doa Mohon Ilmu bermanfaat

Allahumma inni as`aluka ilman naafi’an wa rizqan thayyiban wa ‘amalan mutaqabbalan

Artinya : Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yg bermanfaat, rizki yg baik & amal yg diterima. (HR. Ibnumajah No.915)

Doa Mohon Panjang Umur dan Banyak Harta

Allahumma ak-tsir maalii wa waladii, wa baarik lii fiimaa a’thaitanii wa athil hayaatii ‘ala tho’atik wa ahsin ‘amalii wagh-fir lii

Artinya: Ya Allah perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan pada-Mu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. (HR. Bukhari no. 6334 dan Muslim no. 2480)

Doa Terhindar dari Lilitan Hutang

Allahumma innii a’uudzu bika minal ma’tsami wal maghram

Artinya : Ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa & terlilit hutang. (HR. Bukhari No. 2222)

Allahumma inni a’uudzu bika min ghalabatid daini wa ghalabatid ‘aduwwi wa syamaatatil a’da’

Artinya : Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang, penindasan musuh dan kehabagiaan musuh. (HR. Nasai No. 5393)

Doa Saat Kesusahan

Laa ilaaha illallaahul haliimul hakiim, laa ilaaha illallaahu rabbul ‘arsyil ‘azhiim, laa ilaaha illallaahu rabbus samaawaati wal ardhi wa rabbul ‘arsyil kariim

Artinya : Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Yang Maha Lembut, Maha Bijaksana, tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan Pemilik ‘arsy yang agung, tidak ada tuhan yang berhak di sembah kecuali Allah, Tuhan Pemilik langit dan bumi dan Tuhan Pemilik ‘arsy yang mulia.

Doa Saat Gundah Dan Berduka

Allahumma inni ‘abduka wabnu ‘abdika wabnu ammatika, nashiyati biyadika madlin fi hukmika ‘adlun fi qadla`uka, as`aluka bikulli ismin huwa laka sammaituka bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au ‘allamtahu ahadan min khalqika au ista`tsarta bihi fi ‘ilmil ghaib ‘indaka an taj’alal qur`an rabi’a qalbi wa nura shadri wa jila`a huzni wa dzahaaba hammi

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu, (Adam) dan anak hamba perempuanMu (Hawa), ubun-ubunku di tanganMu, keputusanMu berlaku padaku, qadlaMu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadaMu dengan setiap nama (baik) yang telah Engkau gunakan untuk diriMu, yang Engkau turunkan dalam kitabMu. Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu atau yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu, hendaknya Engkau jadikan Al Qur’an sebagai penenteram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihan. (HR. Ahmad 1/391)

Doa Mohon Perlindungan Untuk Anak

U’iidzukumaa bikalimaatillaahitaammah min kulli syaithaanin wa hammah, wa min kulli ‘ainin laammah

Aku melindungi kalian dengan kalimat Allah -Al quran atau asma’ dan sifat-Nya- yang sempurna dari setiap syetan dan binatang berbisa serta ‘Ain yang dengki. (HR. Tirmidzi No. 1986)

Doa Menolak Firasat/Merasa Sial

Allahumma la khaira illa khairuka, wa la thaira illa thairuka wa la ilaha ghairuka

Artinya : Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikanMu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Kau tetapkan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. (HR Ahmad no 7045, dinilai hasan oleh Syeikh Syuaib al Arnauth).

Doa Lailatul Qadar

Allahumma innaka affuwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai seorang pemaaf, maka ampunilah aku. (HR. Ahmad No. 24320)

DOA PILIHAN QURAN: Doa Mohon Ampunan dan Rahmat Allah

DOA PILIHAN QURAN: Doa Mohon Ampunan dan Rahmat Allah

 • rabbanaa aamannaa faaghfir lanaa waarhamnaa wa-anta khairurraahimiin(a)
 • Artinya : Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik (QS. Al Mu’minun: 109).
 • rabbiighfir waarham wa-anta khairurraahimiin(a)
 • Artinya : Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik (QS. Al Mu’minun: 118).
 • rabbanaaaghfir lanaa dzunuubanaa wa-israafanaa fii amrinaa watsabbit aqdaamanaa wa-anshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin(a)
 • Artinya : Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir (QS. Al Imran: 147).

 • rabbi innii zhalamtu nafsii faaghfir lii faghafara lahu
 • Artinya : Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku”. (QS. Al Qashash: 16).
 • rabbanaa laa tu’aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahu ‘alaal-ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi waa’fu ‘annaa waaghfir lanaa waarhamnaa anta maulaanaa faanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin(a)
 • Artinya : Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir (QS. Al Baqarah: 286).

10 Doa Pilihan Dalam Malam Lailatul Qadar

10 Doa Pilihan Ramadhan: Malam Lailatul Qadar

 1. Allahummarzuqnii fiihi fadhla lailatil qadri wa shayyir umurii fiihi minal ‘usri waqbal ma’aadziirii wa huththa ‘anniyadz dzanba wal wizra yaa ra-uufan bi’ibadihish shalihiina. Artinya: “Ya Allah, Rezekikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadar, dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku, dan hapuskanlah dosa dan kesalahanku, wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambaNya yang sholeh.”
 2. Alloohummaj’al shiyaamii fiihi bisy-syukri wal qobuuli ala maa tardhoohur rosuulu muhkamatan furuu-uhu bil ushuuli bihaqqi sayyidinaa Muhammadin wa aalihith-thoohiriin walhamdulillaahi robbil aalamiin. Artinya: “Ya Allah, Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridhoanMu dan keridhoan Rasul, Cabang-cabangnya kukuh dan kuat berkat pokok-pokoknya, demi kenabian Muhammad dan keluarganya yang suci, dan Segala Puji Bagi Allah Tuhan Sekalian Alam.”
 3. Alloohumma wafir hazh-zhii fiihi minan-nawaafili wa akrimnii fiihi bi-ihdhooril masaa-ili wa qorrib fiihi wa siilatii ilaika min bainil wasi’ili yaa man laa yasygholuhu ilhaahul mulihhiin. Artinya: “Ya Allah, Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah, dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah perantaraanku kepadaMu diantara semua perantara, wahai Yang Tidak Tersibukkan Oleh Permintaan Orang-Orang Yang Meminta.
 4. “Alloohumma ghosy-syinii fiihi birrohmati war zuqnii fiihit-taufiiqo wal ishmata wa thohhir qolbii min ghoyaahibit-tuhamati yaa rohiimaan bi-ibaadihil mu’miniin. Artinya: “Ya Allah, Liputilah aku dengan Rahmat dan berikanlah kepadaku taufiq dan penjagaan. Sucikanlah hatiku dan dosa-dosa fitnah Wahai Pengasih terhadap hamba-hambaNya yang mukmin.”
 5. Allahummaj’al lii fiihi ilaa mardhatika daliilan wa laa taj’al lisy-syaithaani fiihi ‘alayya sabiilan waj’alil jannata lii manzilan wa maqiilan yaa qaadhiya hawaa-ijith thaalibiina. Artinya “Ya Allah, Berilah aku petunjuk menuju kepada keredhaanMu. Dan janganlah Engkau beri jalan kepada syaitan untuk menguasaiku. Jadikanlah syurga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan, wahai Pemenuh Keperluan Orang-Orang Yang Meminta.
 6. Allahummaftahlii fiihi abwaaba fadhlika wa anzil ‘alayya fiihi baeakaatika wa waffiqnii fiihi limujibaati mardhaatika wa askinnii fiihi bubuhaati jannatika ya mujiiba da’watil mudh-tharriina. Artinya: Allah, Bukakanlah bagiku pintu-pintu kurniaMu, turunkan untukku keberkatanMu. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keridhoanMu, dan tempatkanlah aku di dalam syurgaMu yang luas, wahai Penjawab Doa Orang-Orang Yang Dalam Kesempitan.”
 7. Allahumma inni as-aluka fiihi maa yurdhika wa a’udzubika mimma yu-dzika wa as-alukat taufiiqa fiihi li-an uthii’aka wa laa a’shiyaka yaa jawadassaa-iliina. Artinya : “Ya Allah, Aku memohon kepadaMu hal-hal yang mendatangkan keridhoanMu, dan aku berlindung denganMu dan hal-hal yang mendatangkan kemarahanMu, dan aku memohon kepadaMu kemampuan untuk mentaatiMu serta menghindari kemaksiatan terhadapMu, wahai Pemberi Para Peminta.”
 8. Allahummaj’alnii fiihi muhibban li-auliyaa-ika wa mu’aadiyan li-a’daa-ika mustanna bisunnati khaatami anbiyaa-ika yaa ‘aashima qulubin nabiyyiina. Artinya: “Ya Allah, Jadikanlah aku orang-orang yang menyintai auliya-Mu dan memusuhi musuh-musuhMu. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup NabiMu, Wahai Penjaga Hati Para Nabi.”
 9. Allahummaj’al sa’yii fiihi masykuuran wa dzanbii fiihi maghfuuran wa ‘amalii fiihi maqbuulan wa ‘aibii fiihi matuuran yaa asma’as saami’iina. Artinya: “Ya Allah, Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri, dan dosa-dosaku diampuni, amal perbuatanku diterima, dan seluruh aibku ditutupi, wahai Maha Pendengar Dan Semua Yang Mendengar.”
 10. Allahumma aghsilnii fiihi minadz-dzunuubi wa thahhirnii fiihi minal ‘uyuubi wamtahin qalbii fiihi bitaqwal quluubi yaa muqiila ‘atsaraatil mudznibiina. Artinya: “Ya Allah, Sucikanlah aku dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diriku dari segala aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku, Wahai Penghapus Kesalahan Orang-Orang Yang Berdosa

DOA PILIHAN DALAM QURAN: Doa Mohon Ampun Nabi Nuh

Doa Mohon Ampun Nuh a.s.

Qs.Nuh: 28
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا
Rabbighfirlii waliwaalidayya waliman dakhala baitiya mu’minaw walilmu’miniina walmu’minaat.

Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan.

My Lord, have mercy upon them as they brought me up [when I was] small,,,,,, ,,,,,,,,