ISLAM ISLAMI

99 Asmaul Husna

  Dalam agama Islam, Asmaa’ul husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang indah, jadi asma’ul husna adalah nama nama milik Allah yang baik lagi indah. Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-namaAllah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya akan tetapi

Read more

Konsep Allah Dalam Islam

  Allah adalah kata bahasa Arab untuk Tuhan (al-Ilāh, sang Tuhan). Kata ini memiliki kata kerabat dalam bahasa Semit lainnya, di antaranya Elah dalam bahasa Aram, Ēl dalam bahasa Kanaan, dan Elohim dalam bahasa Ibrani. Kata ini terutama digunakan oleh umat Muslim untuk menyebut Tuhan dalam Islam, namun juga telah digunakan oleh Arab Kristen sejak masa pra-Islam. Selain itu penganut Babisme, Baha’i, umat Kristen Indonesia dan Malta, serta Yahudi Mizrahi juga sering menggunakannya,

Read more

Asal Usul Kata Allah

  Allah adalah bahasa Arab untuk Tuhan. Kata ini memilikirumpun bahasa Semit lainnya, termasuk Alah dalam bahasa Aram, Ēl di Kanaan dan Elohim dalam bahasa Ibrani. Kata ini sering digunakan oleh umat Muslim, untuk menyebut Tuhan dalam Islam, tetapi kata ini juga digunakan oleh Nasrani di Arab sebelum datangnya Islam. Menurut keyakinan umat Muslim, Allah adalah nama zat yang Maha Sempurna, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Penyayang; yang berhak disembah oleh seluruh manusia. Tanggapan mengenai Allah berbeda-beda pada

Read more

Pemahaman Ar Rahman Sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang 

  Pemahaman Ar Rahman Sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang  Ar Rahman asma Dzat Allah yang memiliki mutlak nikmat panjang dari dunia dan akhirat. Berdasarkan pengertian ini siapa yang diterapkan ilmu dan akal mengandung iman dan Islam maka disebut nikmat panjang. Nikmat ini langgeng dari dunia hingga akhirat. Jadi siapapun orangnya apabila ilmu dan akal dipergunakan untuk menjalankan dan melaksanakan Iman dan Islam maka ia dapat dikatakan memperoleh nikmat besar dari dunia dan akhirat, walaupun orangnya itu jelek rupanya dan miskin. Apakah ada nikmat

Read more

Makna dan Kehebatan Takbir Kalimah ALLAHUAKBAR

  Sesungguhnya takbir itu masalah penting dan pahalanya sangat besar di sisi Allah. Terdapat banyak nash yang mendorong, menganjurkan dan menyebut-nyebut pahalanya. Allah berfirman, “Dan katakanlah: “Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.” (QS al-Isra: 111) Allah berfirman

Read more

Pemahaman As Salaam, Sifat Allah Dalam Asmaul Husna

  Pemahaman As Salaam, Sifat Allah Dalam Asmaul Husna As Salaam Yang Memiliki Mutlak sifat Kesejahteraan. Keselamatan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah yang sangat dibutuhkan oleh segenap makhluk-Nya. Sifat ini terutama sangat dibutuhkan agar dapat terhindar dari azab, siksa, malapetaka dan kerugian. Adanya pemahaman bahwa selamat dari keadaan untuk mengharapkan imbalan dan adanya maksud kepada yang diberi, hal ini memperkuat

Read more

Pemahaman Al Qudus, Sifat Allah Dalam Asmaul Husna

​ Pemahaman Al Qudus, Sifat Allah Dalam Asmaul Husna Al Quddus sifatNya Dzat Allah Yang Memiliki Mutlak sifat Suci. Kata dasar dari Al Quddus adalah Qaddasa yang artinya menyucikan dan menjauhkan dari kejahatan, bisa pula diartikan membesarkan dan meagungkan. Kesucian-Nya Allah ta’ala sangat bersih dari perasaan keji, jahat, negatif dan yang lainnya. Bentuk pengamalan akan asma Allah adalah dengan mengucapkan Subhanallaah atau Taqaddasallah atau Ta’alallah.      

Read more

Pemahaman Al Malik Sebagai Sifat Allah Merajai Seluruh Alam

​ Al Malik adalah SifatNya Dzat Allah Yang Memiliki Mutlak sifat Merajai/Memerintah seluruh alam. Jadi yang memerintah di seluruh alam ini walaupun ia sangat berkuasa adalah tetap mutlak milik Allah semata. Semua keuasaan akan tunduk kepada Rabb yang mulia. QS Al Mukminuun : 116 “Sesungguhnya Allah ta’ala adalah Pemilik Sifat-sifat yang tinggi lagi Pemilik Kerajaan yang sebenarnya, Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya melainkan Dia. Dia-lah

Read more

Pemaknaan Ar Rahim Sebagai Nama Allah Atau Asmaul Husna

​ Ar Rahiim artinya Yang Memiliki Mutlak sifat Penyayang. Beda sifat Ar Rahman (Maha Pengasih) dengan Ar Rahiim (Maha Penyayang) adalah sifat Ar Rahman (Maha Pengasih) meliputi seluruh makhluk Allah baik yang beriman mau pun yang kafir. Allah memberikan alam semesta ini seperti air, udara, bumi dan sebagainya ke semua makhluknya tanpa pandang bulu. Ada pun sifat Ar Rahiim (Maha

Read more