September 17, 2021

ISLAM ISLAMI

Islam Peace, Truth and Tolerance

INDEKS HADITS : HAL YANG DIBENCI DAN DIMURKAI ALLAH

10 min read

Hadits atau sunnah, adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain al-Qur’an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an.

Hadis secara harfiah berarti “berbicara”, “perkataan” atau “percakapan”. Dalam terminologi Islam istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya (taqrīr‎), sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi  dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah.

Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan Sunnah, maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan ataupun hukum.


INDEKS HADITS : HAL YANG DIBENCI DAN DIMURKAI ALLAH

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Ada dua macam akhlak yang disukai Allah, dan dua akhlak yang dibenci oleh-Nya:
Adapun dua akhlak yang disukai adalah dermawan dan berani.
Akhlak yang tidak disukai adalah akhlak yang buruk dan kikir.
Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka Dia menjadikannya sebagai amil yang selalu memenuhi keperluan-keperluan orang banyak.

HR. Thabrani
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT masih mau memandang kepada orang kafir tetapi
Dia tidak mau memandang kepada orang yang bangga pada dirinya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya kemudian berfirman:
Akulah raja!, dimanakah raja-raja bumi ?.


HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah SWT berfirman:
Bila hamba-Ku senang bertemu Aku maka Aku sangat senang bertemu hamba-Ku dan bila hamba-Ku tidak senang bertemu dengan Aku maka Aku-pun tidak senang bertemu dengan hamba-Ku.

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
‘Siapa yang suka bertemu Allah, niscaya Allah juga suka bertemu dengannya. Begitu juga siapa yang tidak suka bertemu Allah, niscaya Allah juga tidak suka bertemu dengannya’
Aku bertanya:
‘Wahai Nabi Allah!, apakah kita perlu membenci mati, dimana kami semua membenci mati’
Beliau bersabda:
‘Bukan begitu, seorang Mu’min apabila diberitahu berita gembira dengan rahmat Allah, keridhaan-Nya dan Surga-Nya niscaya dia pasti suka untuk bertemu Allah dan Allah juga suka bertemu dengannya. Sedangkan orang kafir apabila diberitahu adanya siksa serta murka Allah, dia tidak akan suka bertemu Allah dan Allah juga tidak suka bertemu dengannya’

HR. Thabrani melalui Ibnu Abbas r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian berbuat zina.
Karena sesungguhnya perbuatan zina itu mengandung empat perkara, yaitu:
– Dapat melenyapkan wibawa,
– Dapat memutuskan rezeki,
– Dapat membuat murka Tuhan yang Maha Pemurah dan
– Mengakibatkan tinggal abadi di Neraka
(jika perbuatan zina dianggap perbuatan halal).

HR. Ad Dailami melalui Aisyah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Hamba yang paling dibenci Allah adalah Orang yang kedua pakaiannya lebih baik dari pada amal perbuatannya, yaitu pakaiannya ibarat pakaian para Nabi tetapi perbuatannya seperti perbuatan orang-orang angkara murka.

HR. Ad Dailami melalui Anas bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila Allah menghendaki kebaikan dari hamba-Nya maka Dia menyegerakan hukuman untuknya di dunia dan
Apabila Dia menahan hukuman dosanya agar kelak dihari kiamat ia menemuinya.

HR. Bukhari
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan sebuah kalimat yang diridhai Allah, tidaklah dia mengucapkannya melainkan Allah Ta’ala mengangkat derajatnya karena ucapannya itu.
Dan sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan sebuah kalimat yang dibenci Allah Ta’ala, tidaklah dia mengucapkannya melainkan dia dilemparkan kedalam Neraka Jahannam karena ucapannya itu.

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a
Rasulullah Saw bersabda:
– Kaum Ghiffar, Allah mengampuni mereka dan
– Kaum Aslam Allah memberikan keselamatan kepada mereka maka
– Kaum Usayyat telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh ibnu abbas r.a, berkata:
Rasulullah Saw pernah ditanya tentang anak orang-orang musyrikin.
Beliau bersabda:
‘Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan sejak mereka diciptakan’

HR. An Nasa’i melalui Aidz Ibnu Amr r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Seandainya kalian tahu kehinaan yang terdapat dalam hal meminta niscaya tiada seseorangpun berjalan menuju orang lain untuk meminta sesuatu kepadanya.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda: Firman Allah SWT:
Barangsiapa memusuhi wali-Ku maka sungguh Aku telah mengumumkan perang padanya.
Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada menjalankan kewajiban-kewajiban yang Aku wajibkan kepadanya.
Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan yang sunah-sunah sehingga Aku mencintainya.

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Asma’ binti Abu Bakar r.a, berkata:
Seorang wanita datang kepada Nabi Saw lalu berkata:
‘Wahai Rasulullah!, aku mempunyai seorang anak perempuan yang bakal menjadi pengantin. Ia pernah diserang penyakit campak hingga rambutnya rontok, bisakah aku menyambungnya dengan rambut orang lain ?’
Rasulullah Saw bersabda:
‘Allah mengutuk orang yang menyambungkan rambutnya dengan rambut orang lain dan orang yang meminta supaya disambungkan rambutnya’

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, berkata:
Rasulullah Saw mengutuk
– Orang yang menyambung rambut dan
– Orang yang meminta supaya disambungkan rambutnya,
– Orang yang membuat tato dan
– Orang yang meminta supaya dibuatkan tato.

HR. Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah SWT berfirman:
Aku sekutu yang (sama sekali) tidak butuh persekutuan.
Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan disertai dengan menyekutukan selain Aku (kepada-Ku), Aku tinggalkan dia dan yang dijadikan sekutu.

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, berkata:
Suatu hari Ibnu Umar berjalan melalui sekumpulan laki-laki yang sedang mengurung seekor ayam untuk mereka panah.
Apabila mereka melihat Ibnu Umar, mereka berhenti dari melakukannya.
Lalu Ibnu Umar bertanya:
‘Siapa yang melakukannya ?’
‘Sesungguhnya Rasulullah Saw melaknati mereka yang melakukannya’

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT adalah pemurka dan orang yang beriman juga adalah pemarah.
Allah SWT akan murka terhadap orang Mu’min apabila melakukan perbuatan haram.

HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah kelak pada hari kiamat adalah seseorang yang tidak digauli oleh yang lain karena takut akan kejahatannya.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Pria yang bersumpah terhadap barang dagangannya sehingga dia menerima pembayaran lebih banyak dari pembayaran yang tidak disumpah atau ia bersumpah untuk mengecoh.
Pria yang bersumpah dengan sumpah palsu.
Pria yang mencegah kelebihan airnya dipergunakan oleh orang lain,
Allah berfirman:
‘Hari ini Aku melarang (menahan) anugerah-Ku untuk kamu sebagaimana kamu menahan sesuatu yang lebih, yang tidak kamu pakai’.

HR. Al Hasan Al Basri Secara Mursal
Rasulullah Saw bersabda:
Tertawa itu ada dua macam yaitu:
Tertawa yang disukai Allah ialah tertawanya seseorang dihadapan saudaranya yang sudah lama tidak bertemu karena rindu padanya.
Tertawa yang dibenci Allah ialah seperti seseorang yang mengucapkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang bathil dengan maksud supaya ia tertawa atau membuat orang lain tertawa maka tertawanya itu akan menjerumuskannya kedalam Neraka Jahannam selama tujuh puluh tahun.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Tiga golongan yang menjadi musuh-Ku besok pada hari kiamat, yaitu:
– Seorang pria yang telah memberi karena Aku kemudian mengkhianati,
– Seorang pria yang menjual orang merdeka
lalu ia makan harganya untuk uangnya.
– Seorang pria yang menyuruh orang bekerja
dan pekerjaannya memenuhi kewajibannya tetapi ia tidak memberikan upahnya.

HR. Tirmidzi melalui Abu Dzar r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Tiga golongan yang dimurkai Allah yaitu,
– Pria tua renta yang senang berzina,
– Fakir yang penipu,
– Orang kaya yang berlaku zalim.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Umar r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Peminta sedekah tidak akan berhenti dari meminta-minta sampai bertemu dengan Allah dan pada saat itu tidak ada sepotong dagingpun diwajahnya.

HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya apabila Allah SWT telah mencintai seorang hamba, Ia memanggil Jibril as dan Allah SWT berfirman:
Aku mencintai fulan maka cintailah fulan
Sabda Rasulullah:
Maka Jibril mencintai fulan.
Kemudian diserukan (diumumkan) dilangit.
Lalu ada yang berseru, sesungguhnya Allah SWT mencintai fulan maka kalian semua hendaklah mencintai fulan.
Maka ahli langit mencintai fulan dan sebaliknya untuk hamba yang dibenci Allah SWT.

HR. Bukhari Melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya apabila Allah SWT telah mencintai seorang hamba, Ia memanggil Jibril as dan Allah SWT berfirman:
Aku mencintai fulan maka cintailah fulan
Sabda Rasulullah:
Maka Jibril mencintai fulan.
Kemudian diserukan (diumumkan) dilangit.
Lalu ada yang berseru, sesungguhnya Allah SWT mencintai fulan maka kalian semua hendaklah mencintai fulan.
Maka ahli langit mencintai fulan dan sebaliknya untuk hamba yang dibenci Allah SWT.

HR. Ibnu Khuzaimah melalui Ibnu Abbas r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Hajar Aswad adalah batu Yaqut yang berwarna putih dari Surga kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa kaum musyrikin.
Kelak dihari kiamat akan dibangkitkan sebesar bukit Uhud lalu memberikan kesaksian untuk penduduk dunia yang pernah memegang dan menciumnya.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a, berkata:
Seorang pendeta datang berjumpa Nabi Saw lalu berkata:
Wahai Muhammad atau wahai Abu Al-Qasim! pada hari kiamat Allah SWT memegang langit, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, air, tanah dan semua makhluk dengan jari-jarinya. Kemudian Dia menggoyangnya sambil berfirman:
‘Akulah raja, Akulah raja’
Lalu Rasulullah Saw tertawa karena kagum mendengar kata-kata pendeta tersebut sambil membenarkannya kemudian membaca ayat:
‘Dan orang yang syirik tidak menghormati Allah dengan sewajarnya, sedangkan pada hari kiamat bumi keseluruhannya berada dalam genggaman kuasa-Nya. Mahasuci Allah, Dia dan keadaan-Nya yang tertinggi dari apa yang mereka sekutukan’

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sekiranya sepuluh orang yahudi mengikutiku niscaya semua orang yahudi dimuka bumi ini memeluk Islam.

HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Said Al Khudri r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Pada hari kiamat nanti bumi akan berubah seperti menjadi sepotong roti yang dilambungkan oleh Tuhan yang Maha perkasa ditangan-Nya sebagaimana seorang dari kalian melambungkan roti dari dua tangan sewaktu berjalan. Itu adalah hidangan ahli Surga. Tiba-tiba datang seorang yahudi lalu berkata: ‘Semoga Tuhan yang Maha Pengasih memberkatimu wahai Abu Al-Qasim, inginkah engkau mendengar ceritaku tentang hidangan ahli Surga pada hari kiamat ?’
Rasulullah Saw bersabda: ‘Ya, silahkan!’
Orang tersebut berkata: ‘Bumi akan berubah seperti menjadi sepotong roti’
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.
Mendengar kata-kata tersebut Rasulullah Saw memandang kepada kami kemudian tertawa hingga kelihatan gigi geraham Beliau. Orang tersebut berkata lagi: ‘Inginkah kalian aku ceritakan tentang lauk pauk mereka ?’
Rasulullah Saw menjawab: ‘Ya!’. Orang itu berkata: ‘Lauk pauk mereka adalah Balam dan Nun’.
Para sahabat bertanya: ‘Apakah Balam dan Nun itu ?’. Laki-laki tersebut menjawab: ‘Lembu dan ikan paus dimana segumpal daging terbaik yang tergantung pada hatinya dapat dimakan oleh tujuh puluh ribu orang’

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh As-Sa’bi bin Jathamah r.a, berkata:
Rasulullah Saw pernah ditanya tentang perempuan dan anak-anak kaum musyrikin yang diserang pada malam hari dan ternyata serangan itu mengenai isteri dan anak-anak mereka.
Lalu Beliau menjawab dengan bersabda:
‘Dalam keadaan seperti itu isteri dan anak-anak mereka termasuk dari kalangan mereka’

HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, berkata:
Rasulullah Saw mengutuk
– Orang yang menyambung rambut dan
– Orang yang meminta supaya disambungkan rambutnya,
– Orang yang membuat tato dan
– Orang yang meminta supaya dibuatkan tato.

HR. Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Pada hari Senin dan Kamis, pintu-pintu Surga dibuka,
Diampuni tiap-tiap hamba yang tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu,
Kecuali laki-laki yang ada permusuhan, kebencian antara dia dengan saudaranya.
Maka untuk dia:
‘Akhirkan (tunda) pahala kedua orang itu hingga keduanya berdamai’

HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Umar r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya seorang hamba yang setia kepada tuannya dan menjalankan ibadat kepada Allah dengan baik, maka baginya pahala dua kali lipat.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.islamislami.com Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.