September 27, 2022

ISLAM ISLAMI

Islam Peace, Love, Truth and Tolerance

Dalil dan Hukum membaca doa Iftitah Saat Shalat

3 min read

Dalil dan Hukum membaca doa Iftitah Saat Shalat

اف النبِ صلّى الله عليو وسلم وأبو بك وعم « : قاؿ اتظالكية : ك ه دعاء الاستفتاح، بل كبر اتظصلي و أ، تظا روى أ س قاؿ .» فتتحوف الصلاة باتضمد لله رب العاتظ وقاؿ اتصم ور : سن دعاء الاستفتاح بعد التح يَة في ال عة الأولذ، وىو ال اجح لدي ، ولو صيغ ثيرة، اتظختار من ا عند اتضنفية واتضنابلة: اف النبِ صلّى الله عليو وسلم إذا « : )سبحا ك الل م وبِمدؾ ، وتبارؾ اتشك، وتعالذ جَدُّؾ، ولا إلو ايرؾ( تظا روت عائ ة، قالت » استفتح الصلاة، قاؿ: سبحا ك الل م وبِمد ؾ، وتبارؾ اتشك وتعالذ جَدُّؾ، ولا إلو ايرؾ

Mazhab Maliki: Makruh hukumnya membaca doa iftitah. Orang yang melaksanakan shalat langsung bertakbir dan membaca al-Fatihah, berdasarkan riwayat Anas bin Malik, ia berkata: “Rasulullah Saw, Abu Bakar dan Umar mengawali shalat dengan Alhamdulillahi Rabbil’alamin”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Jumhur Ulama: Sunnat hukumnya membaca doa Iftitah setelah Takbiratul-Ihram pada rakaat pertama. Ini pendapat yang Rajih (kuat) menurut saya (Syekh Wahbah az-Zuhaili. Bentuk doa Iftitah ini banyak.

Doa pilihan menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali adalah:

سُبْحَا كَ الللَّا لَّا م وَبَِِمْدِؾَ وَتَػبَارَؾَ اتشُْكَ وَتَػعَالَذ جَدُّؾَ وَلاَ إِلَوَ اَيْػ ؾَ

“Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan pujian-Mu, Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi keagungan- Mu, tiada tuhan selain Engkau”. Berdasarkan riwayat Aisyah, ia berkata: “Rasulullah Saw ketika mengawali shalat, beliau membaca: “Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan pujian-Mu, Maha Suci nama-Mu dan Maha Tinggi keagungan-Mu, tiada tuhan selain Engkau”. (HR. Abu Daud dan ad- Daraquthni dari riwayat Anas. Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa’I, Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Sa’id. Muslim dalam Shahih-nya: Umar membaca doa ini dengan cara jahar [Nail al-Authar: 2/195])9.

واتظختار عند ال افعية صي ة: ) وج ت وج ي لل ي فط السموات والأرض نيفاً مسلماً، وما أ ا من اتظ ، إف صلاتي و سُكي، وتػيايَ وتؽاتِي لله رب العاتظ ، لا ش ك لو وب لك أم ت وأ ا من اتظسلم ( تظا رواه أتزد ومسلم والترم ي وصححو عن علي ابن أبي طالب

Pendapat pilihan dalam Mazhab Syafi’I adalah bentuk doa:

وَلَّا ج تُ وَجْ ىَ لِللَّا ى فَطَ ال لَّا سمَوَاتِ وَالأَرْضَ نِيفًا مسلماً وَمَا أَ ا مِنَ الْمُ إِ لَّا ف صَلاَتِى وَ سُكِى وَتَػْيَاىَ وَتَؽَاتِى لِللَّاوِ رَ دِّ ب الْعَالَمِ لاَ شَ كَ لَوُ وَبِ لِكَ أُمِ تُ وَأَ ا مِنَ الْمُسْلِمِ

“Aku hadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, aku condong kepada kebenaran, berserah diri kepada-Nya, aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dengan itulah aku diperintahkan, aku termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim)”. Berdasarkan riwayat dari Ahmad, Muslim dan at-Tirmidzi, dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib10.

DAFTAR INDEKS HADITS, klik di bawah ini

§  AGAMA ISLAM §  AKAL MANUSIA
§  AL QURAN §  ADZAN SEBELUM SHALAT
§  DAJAL §  UMPATAN, CACI MAKI DAN GHIBAH
§  BALA’ §  SIFAT BURUK IRI DAN DENGKI
§  AZAB ALLAH §  DZIKIR KEPADA ALLAH
§  AMPUNAN ALLAH §  HAL YANG DIBENCI DAN DIMURKAI ALLAH
§  AMAL MANUSIA §  HAL YANG DISAYANGI, DICINTAI DAN DISUKAI ALLAH
BACA SELENGKAPNYA :  Watch "Hebohnya Jutaan Umat Islam Paska Shalat Jumat di Masjid Nabawi Madinah" on YouTube

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

www.islamislami.com Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.